about-us

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bagcity.gr , (στο εξής Bagcity) οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης, όπως αυτοί εκτίθενται αναλυτικά στην συνέχεια. O χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους , προτού κάνει χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου και στη περίπτωση που δεν συμφωνεί με αυτούς , οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχόμενου τους. Ο χρήστης, οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η παραμονή στην παρούσα ιστοσελίδα ακόμα και έπειτα από τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών, εκ μέρους του χρήστη.

- H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο διαδικτυακός τόπος www.bagcity.gr , είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Σιαμπάνη Χριστοφόρου Υιοί ΟΕ, με ΑΦΜ 081797681, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της κατασκευής και της εισαγωγής δερματίνων ειδών από το 1986.Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην διεύθυνση Ηρώς Κωνσταντοπούλου 18 στον Άγιο Δημήτριο. Ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας είναι 84355702000.

- ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι παραγγελίες μέσω του διαδικτυακού τόπου Bagcity.gr, αποτελούν συμβάσεις πώλησης από απόσταση, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2251/1994 και του ΠΔ131/2003, όπως ισχύουν σήμερα. Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης της εν λόγω σύμβασης πώλησης, εφόσον πληροί τα κριτήρια του νόμου περί δικαιοπρακτικής ικανότητας. Ιδίως όσον αφορά την πώληση σε εταιρείες, οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ BAGCITY.GR
Ο εγγεγραμμένος χρήστης, οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε συμπεριφορά, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ,την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας. Ο εκάστοτε απλός χρήστης, εγγεγραμμένος χρήστης ή/και πελάτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, κατά την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας, είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία λογαριασμού, τη διαχείριση του λογαριασμού του, την υποβολή παραγγελιών οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους παρόντες όρους χρήσης και πολιτικές που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η εταιρεία μας και γενικά να πράττει σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη
Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσπάθεια , που μπορεί να οδηγήσει ή έχει ως στόχο την εγκατάσταση ιών, ή οποιωνδήποτε άλλων βλαβερών προγραμμάτων στον εξυπηρετητή/ διακομιστή της υπηρεσίας, στο λογισμικό καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, του συστήματος υποβολής παραγγελιών, ή σε προβλήματα ή βλάβες ανεξαρτήτου φύσεως και έκτασης. Απαγορεύεται η διάπραξη αξιοποίνων πράξεων μέσω της χρήσης του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας. Επιβάλλεται η χρήση των υπηρεσιών και της πλατφόρμας να γίνεται με γνώμονα την προστασία της ανηλικότητας. Απαγορεύονται ενέργειες που παραβιάζουν δικαιώματα περιουσιακής φύσεως της εταιρείας μας (ενδεικτικά, βιομηχανικής, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικές επωνυμίες κ.λπ.). Τα λογότυπα, εικόνες, διακριτικοί τίτλοι, διακριτικά γνωρίσματα, γραφικά, σήματα, επωνυμίες που εμφανίζονται στο παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία είτε της εταιρείας μας , είτε τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών). Απαγορεύεται η αντιγραφή τους, η αναπαραγωγή τους, η χρήση τους για οποιοδήποτε λόγο. Δεν παρέχεται καμία άδεια για την περαιτέρω χρήση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση πιθανών κενών ασφαλείας προκειμένου ο χρήστης της ιστοσελίδας να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικές, απόρρητες πληροφορίες της εταιρείας μας ή σε δεδομένα και στοιχεία άλλων χρηστών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση, μεταβολή, ανάγνωση πηγαίου κώδικα ή δημιουργία παράγωγων έργων από το λογισμικό της ιστοσελίδας, το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης παραγγελιών ή οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό ή αποθηκευτικό σύστημα χρησιμοποιεί η εταιρεία μας.
Περαιτέρω, ο Πελάτης-Χρήστης δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η υπηρεσία να είναι ασφαλής από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, από απόπειρα κλοπής δολιοφθορά και δηλώνει ρητά ότι ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από δόλο, από αμέλειά του ή από κακή χρήση ή παράλειψη λήψης των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του εξοπλισμού και από την κακή, μη σύννομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα μας, από την παράλειψή του να εξοπλίσει τον υπολογιστή του με τα κατάλληλα προγράμματα προστασίας από ιούς , σύμφωνα και με τους υπόλοιπους όρους της παρούσας.

- ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ
Ο χρήστης, κατά την εγγραφή του στις υπηρεσίες του Bagcity.gr, συμφωνεί να παρέχει αληθείς ,έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το Bagcity, στις σχετικές φόρμες για πρόσβαση στις υπηρεσίες του καθώς και να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται ενημερωμένα και πλήρη. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους και ευθύνονται αποκλειστικά για την σωστή χρήση αυτού , ενώ η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τους παρόντες όρους.

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο πελάτης δηλώνει, ότι αποδέχεται τις τιμές των προϊόντων όπως αυτές παρατίθενται στο Bagcity.gr και στο εκάστοτε προϊόν που επιλέγει, ως και το συνολικό ποσό που προκύπτει με το συνυπολογισμό λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων (κόστους αποστολής, φόρων και κάθε άλλης δαπάνης). Η κάθε επιμέρους οικονομική επιβάρυνση παρουσιάζεται με σαφή και ευκρινή τρόπο στους πελάτες. Ο πελάτης δηλώνει με τη αποδοχή των όρων χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ,ότι εάν προχωρήσει στην οριστική υποβολή της παραγγελίας, αποδέχεται και συμφωνεί με όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις και δαπάνες. Εάν ο πελάτης δεν συμφωνεί με το συνολικό κόστος ή τις επιμέρους ή πρόσθετες επιβαρύνσεις αγοράς των προϊόντων ή του προϊόντος που έχει επιλέξει, ΔΕΝ πρέπει να προχωρήσει στην οριστική υποβολή/ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η εταιρεία, έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές των προϊόντων κατά τη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε. Ο χρήστης συναλλάσσεται με την Εταιρία με τις τιμολογιακές συνθήκες που ίσχυαν κατά το χρόνο παραγγελίας, ανεξάρτητα από το αν αυτές μεταβλήθηκαν μεταγενέστερα. Επίσης, η εταιρεία, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό μπορεί να θέτει προσφορές προϊόντων και να προβαίνει σε εκπτώσεις.

- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Τα δικτυακό κατάστημα Bagcity και όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του, φωτογραφίες, γραφικά, προϊόντα, ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά σήματα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Aπαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση των παραπάνω, χωρίς έγγραφη άδεια από την εταιρεία μας.

- ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
Η χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας είναι απόλυτα ασφαλής. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών των χρηστών μας μέσω των καρτών τους, ενώ δίνεται και η δυνατότητα πληρωμής και με άτοκες δόσεις, για τους κατόχους πιστωτικών καρτών, βάσει της ισχύουσας εμπορικής πολιτικής. Με την επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής, ο χρήστης θα μεταφέρεται στο ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της τράπεζας Πειραιώς, όπου και θα καταχωρεί τα στοιχεία της κάρτας του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η Εταιρία δεν συλλέγει ούτε διατηρεί τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των χρηστών. Σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα δεν εγκριθεί από την τράπεζα του χρήστη / πελάτη, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία.

- Αντικαταβολή
Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής καταβάλει τοις μετρητοίς, το ακριβές αντίτιμο των προϊόντων ,στον υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρίας courier κατά την παραλαβή της παραγγελίας, ενώ δεν υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση για τον πελάτη. Προσοχή! Σε περίπτωση όπου η παραγγελία υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 250 ευρώ δεν δύναται να αποσταλεί με αντικαταβολή και ο πελάτης θα πρέπει να προβεί στην κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό μας λογαριασμό (κατόπιν συνεννόησης), είτε να πραγματοποιήσει πληρωμή μέσω PayPal, είτε πληρωμή με καρτά. Η πληρωμή με αντικατοβολή επιφέρει extra κόστος 2€ επί του συνόλου της παραγγελίας.

- Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Η Εταιρία μας τηρεί τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς με στοιχεία δικαιούχου
ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΥΙΟΙ ΟΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR 42 0110 1560 0000 1564 4031 344
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR95 0172 0660 0050 6609 2712 868
Η παραγγελία θα είναι σε κατάσταση αναμονής και θα εκτελεστεί μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης του συνολικού ποσού. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αντίγραφο της κατάθεσης στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός παραγγελίας και το ονοματεπώνυμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

- PayPal
Θα κάνετε την πληρωμή σας στο ασφαλές περιβάλλον της PayPal

- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, χωρίς χρέωση εντός (14) δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών, μόνο εφόσον η αποστολή της επιστροφής πραγματοποιηθεί μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών ELTA COURIER, με την οποία συνεργάζεται η εταιρεία bagcity.gr. Σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος, η πρώτη αλλαγή πραγματοποιείται χωρίς χρέωση επιστροφής και αποστολής της νέας παραγγελίας εφόσον και πάλι πραγματοποιηθεί με την συνεργαζόμενη εταιρεία courier. Περαιτέρω αλλαγές επιβαρύνονται με το ποσό των 7,00 ευρώ για την επιστροφή. Προτού προχωρήσετε σε αποστολή επιστροφής της παραγγελίας σας, επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 210.97 03 061 ή στέλνοντας μας email στο [email protected] για να λάβετε, την έγκριση της αίτησης επιστροφής σας, από το Τμήμα επιστροφών του Bagcity. Αφού λάβετε την έγκριση μας, επισκεφθείτε την σελίδα https://www.elta-courier.gr/network και αφού συμπληρώσετε την διεύθυνσή σας θα βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς κατάστημα για να σας εξυπηρετήσει. Καλέστε τους, για να έρθουν να παραλάβουν από εσάς το προς επιστροφή δέμα ή μπορείτε να το παραδώσετε εσείς, στο οποιοδήποτε κατάστημα ELTA COURIER σας εξυπηρετεί. Για να γίνει δεκτή η επιστροφή, πρέπει:
1) Το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί
2) Η επιστροφή να πραγματοποιηθεί εντός (14) ημερολογιακών ημερών.
3) Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς (Απόδειξη Λιανικής , Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο κλπ)
4) Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που παραλήφθηκε από τον πελάτη,χωρίς φθορές, η δε συσκευασία του να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που παραλήφθηκε , όπως επίσης και τα καρτελάκια να είναι επάνω στο προϊόν, ακριβώς όπως εστάλησαν.
5) Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, που πιθανόν εμπεριέχεται μέσα κάποιο δώρο προσφοράς, δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων, χωρίς να επιστρέφεται το δώρο.
Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή. Σε περίπτωση αγοράς με αντικαταβολή, απαιτείται να μας ενημερώσετε, δίνοντας μας έναν τραπεζικό λογαριασμό σας, προκειμένου να σας καταθέσουμε τα χρήματα. (ΙΒΑΝ, Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου, Τράπεζα) Σας συνιστούμε να κρατήσετε το αντίγραφο του παραστατικού αποστολής από το courier έως την στιγμή που επεξεργαστούμε την επιστροφή των χρημάτων σας. Η επιστροφή αποστολής μικρού όγκου ( π.χ πορτοφόλια τσάντες γυναικείες κλπ) είναι δωρεάν εφόσον σταλεί με εταιρεία courier που συνεργάζεται η εταιρεία μας.

- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών της παρούσης σύμβασης είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Ακυρότητα κάποιου όρου χρήσης ή μέρους αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα άλλου όρου ή της Σύμβασης ή μέρους αυτής. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους. Με την αποδοχή των όρων χρήσης ο κάθε χρήστης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση αυτών, τους έχει πλήρως κατανοήσει και δεσμεύεται ότι θα συμμορφωθεί με αυτούς.